Kanalski elektro grejač

KANALSKI ELEKTRO GREJAČ

KANALSKI ELEKTRO GREJAČ

Naziv: Elektro grejač, kanalski elektro grejač
Oznaka: EG

Kanalski električni grejač se koristi za grejanje vazduha do 40-70°C u uslovima suve sredine koja nije eksplozivno ugrožena, i za ugradnju u kanale, klima-komore i klima-ormane.

Pogodni su za korišćenje u postojećim sistemima klimatizacije zbog vrlo jednostavne ugradnje.
Isporučuju se sa ili bez automatike, po želji naručioca.

 
Prospekt (PDF, 314KB)

Atesti i stručno mišljenje ETF-a Univerziteta u Beogradu

KARAKTERISTIKE

Proizvodimo kanalske elektro grejače u rasponu snage od 2 do 150 kW.

Grejač vazduha se sastoji od glatkih cevi u ramu od čeličnog lima. Kućište u kome je smešten ram sa grejnim elementima je izrađeno od lima. Kutija sa klemama za priključenje grejača na elekrično napajanje se nalazi spolja na kućištu i snabdevena je zavrtnjima za pritezanje i osiguranje kontakata. Standardni električni priključak je 3 x 380 V, 50 Hz.

Uz kanalski elektro grejač se isporučuje (na zahtev korisnika) i kompletan regulacioni krug za održavanje zadate temperature, koji se sastoji od sobnog termostata, stepenastog regulatora temperature, presostata i graničnog termostata.

U skladu sa propisima o zaštiti od požara grejači kapaciteta do 6000 m3/h opremljeni su sa jednim, a preko toga sa dva sigurnosna termostata. Uz naručene elemente isporučujemo i presostat, vazdušni prekidač koji direktno kontroliše protok vazduha i ne dozvoljava da električni grejač radi ako ne postoji strujanje vazduha ili ono padne ispod dozvoljene vrednosti (usled kvara ventilatora, elektromotora ili kidanja kaiševa).

Električni grejač vazduha je univerzalan i simetričan. Dozvoljena je montaža i u horizontalnom i u vertikalnom položaju. Nije bitan smer strujanja vazduha. Kanalski elektro grejač može da se montira i kao levi i kao desni, ali je vađenje grejača iz kasete uvek bočno.

PODACI O ISPITIVANJU

Električni grejač vazduha je ispitan na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pod brojem 1663, 1998. godine. Citiramo deo izvoda iz stručnog mišljenja:

“Na osnovu vizuelnog pregleda i rezultata merenja, kao i poznavanja teorije i prakse sličnih konstrukcija, može se zaključiti da predmetni grejači predstavljaju kvalitetan, dobro osmišljen i izveden proizvod. To se odnosi na njegove mehaničke, toplotne i električne karakteristike.”